Offentlig ettersyn i Sandnes

Den 10. november 2021 vedtok Sandnes kommune å legge detaljreguleringsplan for ny privat vidaregåande skule i Sandnes ut til offentleg ettersyn. Planen har Badr AS utarbeidd saman med JoB arkitekter AS på vegne av Tryggheim skule.

Plankart for ny Tryggheim vidaregåande skule i Torneroseveien 12 i Sandnes.

Tryggheim har engasjert JoB arkitekter til å utarbeide mulighetsstudie og planforslag. Badr AS har ferdigstilt planbeskrivelse og bestemmelsar til offentleg ettersyn.

Mulighetsstudie utarbeidd av JoB arkitekter viser den vidaregåande skulen og uteareal i sør.

Planforslaget opnar for å bygge ein ny vidaregåande skule med uteareal, adkomst, parkering og renovasjon. Eika landskap har arbeidd med skulen sitt uteareal. Head Energy har utarbeidd fleire av fagutgreiingane i saka, slik som mobilitetsplan, blågrønn faktor og ros-analyse, medan Cowi har kartlagt forureining på tomta som i dag blir brukt til næringsformål.

For meir informasjon om prosjektet, kontakt Asgeir Egeland i Tryggheim Forus.