Badr AS kan hjelpe deg med

Moglege tenester

 • Utarbeiding av reguleringsplanar og andre areal- og tomteplanar, gjennomføring av reguleringsendringar og greie ut spissa reglar til reguleringsplanar. Utarbeide plankart (sosi, Focus arealplan) for kunde eller i samarbeid med arkitekt eller ingeniørfirma.
 • Medverking etter reglane i plan- og bygningslova, både for forslagsstillar og kommunar. Kan også skrive merknader for partar som blir naboar til plan- og byggjesaker eller hjelpe med å gi gode innspel, slik at du blir høyrt.
 • Gjennomføre fleirpartsforhandlingar, anten for kommunen eller forslagsstillar for å finne fram til beste løysing for både kommunen, offentleg mynde og råka naboar eller løyse gamle arealbruksstridar med nye auge.
 • Reguleringsrisiko – myndighetskrav til utbyggingsprosjekt i tidleg fase
 • Lokalt overvatn i samarbeid med VA-ingeniør
 • Søknader om dispensasjon frå ulike reglar
 • Søknad om tiltak, særleg med vekt på landskap og byrom
 • Prosjektleiing av samansette lag med arkitektar, rådgivarar og ingeniørar
 • Gjennomføre arkitektkonkurransar
 • Konsekvensutgreiingar inkludert fagansvar heimla både i plan- og bygningslova og energilova (kraftanlegg, vindmøller osv).
 • GIS-analysar og temakart, gjerne i samarbeid med firma som Nordfjord EDB AS med sitt nye verktøy ARV, knyta til for arealregnskap og planvask
 • Kurs og føredrag om utvalde emne
 • Reiseprogram med fagleg innhald knyta til arkitektur og kulturlandskap
 • Risiko- og sårbaranalysar
 • Klage på forvaltningsvedtak, primært etter plan- og bygningslova, men også andre nærliggande lover knyta til arealbruk

Badr AS arbeider saman med andre firma eller åleine direkte for kunde. Bård Magnus har lang røynsle med å gjennomføre komplekse prosessar inn mot kommunane og andre offentlege mynde, samt delta i politiske prosessar.

Treng du hjelp med å samle og systematisere dokumentasjon som del av ein utbyggingsprosess, har Bård Magnus god innsikt i offentlege arkiv og kan dessutan hjelpe med krav om innsyn, sjå sladda.info.

Bård Magnus kan også gi råd til korleis løyse saker du har andre arkitektar eller rådgivarar på, både praktisk og analytisk og ikkje minst grunna god kjennskap til juridisk metode som hjelper med å sortere og spisse tilnærminga i ei sak.

Treng du hjelp med å skrive, kan Bård Magnus både skrive for deg (ghostwriter) eller vere medforfattar på tekstar knyta til bruken av landskapet og byane våre, for eksempel i større planprosessar eller fagpolitiske arbeid.

Bård Magnus har også lang røynsle med å ta bilete. Faktisk var det kameraet som opna vegen inn i landskapsarkitekturen og byplanfaget.

Oppdrag blir avtalt med utgangspunkt i Norsk Standard 8402, men andre kontraktstandarar kan også vere aktuelle. Både fastpris og medgått tid kan vere aktuelle måtar å prise eit oppdrag på. For profesjonelle kundar, kan Badr AS stå både som underkonsulent og som tilbydar ved offentlege innkjøp.

Badr AS har avgrensa forsikringane til rådgivningsoppdrag uten ansvarsrett. Det kan vere aktuelt å søke om ansvarsrett, og teikne forsikringar som dekker ansvarsrett i konkrete oppdrag.

Reint praktisk med tanke på fysiske møte, held Badr AS til i Stavanger, men Bård Magnus arbeider både i Oslo og hjå PEAK Sunnfjord i Førde. Det er mogleg å avtale samarbeid i lokala til oppdragsgivar, eller via nettmøte.

Badr AS held også på med å legge grunnlaget for å delta i gjenoppbyggingsprosjekt i Ukraina i samarbeid med bl.a. Tore Walaker.

Har du lyst til å arbeide saman med Badr AS, ta kontakt.