Open to joint missions

Badr AS is a startup offering services as urban planner and landsape architect, project manager and photographer related to urban planning.

I did take this picture at 70°09’35.9″N 24°53’43.9″E in Finnmark during a study trip in 2009, northern part of Norway. It’s just a small shed along the main road E6 running through the county. Today it has been removed. This give and take between human settlements and nature fascinates me and has the urban nature as it’s climax.

Some services:

  • Processing planning proposals, impact assessment and giving advices according to planning and building permit laws.
  • Develop urban space concepts and describe upgrading of infrastructure as part of exploatation agreements.
  • Prepare or participate in negotiations among several stake holders on behalf of both planning authorities or public and private developers.
  • Process architect competitions.
  • GIS analyzis using ESRI’s software or producing spatial planning maps regulation development proposals.
  • Develop map and models used in urban planning.

Map showing the position of the shed shown above.

Badr AS | Fredsmeklaren

Namnet BADR botnar i ei medviten omskriving av namnet mitt Bård Magnus. Ein byplanleggar lyttar til kva forteljingar ulike stadar vil by på framover. Samtidig vil alle byutviklingsprosessar romme store og små konflikter med motstridande interesser. Allereie som student sette eg meg difor inn i komplekse forhandlingar og korleis dei kan nyttast til å løyse konfliktfylle saker.

Då høver det å peike på at namnet Bård er eit gamalt norrønt namn:

Kristoffer Krukens «Norsk personnamnleksikon»

Kombinasjonen «bod» som tyder strid og «fridur» som tyder «fred, vern» utgjer ei sentral konfliktlinje i alle byutviklingssaker. Naboane som ikkje vil ha nye naboar. Nye utbyggingar truar vernet om eit byrom eller ei naturperle. Klimaendringar medfører rekordnedbør eller tilspissa arealbrukskonflikter om transport. Det krev kloke løysingar.

Badr AS skal løyse slike konflikter. Slik kom namnet Badr på tunga mi. Ei nedkorting av varianten «Barødr» jf. «bod» som tyder «strid» saman med ordet «rø» som tyder å tale. Eller heilt enkelt fredsmeklaren som tør aksle dei vanskelege konfliktene i ditt nærmiljø.

English: The name Badr is an abbriviation of the old norwegian name Badufridur and Bårødr meaning peace negotiatior – which is an important value for my business, to solve even complex conflicts within the urban fabric.

Bård Magnus